I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ДОГОВОР МЕЖДУ ТЪРГОВЕЦА И ПОТРЕБИТЕЛ

III. ДОСТАВКА

IV. ЦЕНИ НА СТОКИ И ДОСТАВКИ. ПЛАЩАНЕ

V. ПЛАЩАНЕ

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

VII. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

X. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ТЪРГОВЕЦА

XI. ИЗМЕНЕНИЯ

XII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на "Кресида-95" EООД, наричан по-долу за краткост „ТЪРГОВЕЦА”, собственик на лиценза на уеб-сайта SmartHomeControl.eu, извършващ дейност като интернет-магазин, наричан за краткост Сайта или Интернет-магазин, от една страна и от друга потребителите на интернет-магазин - SmartHomeControl.eu. Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на стока, линк или бутон, разположени на страниците на SmartHomeControl.eu и/или линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
 2. „Кресида-95“ ЕООД e регистрирано в Търговския регистър под ЕИК 831746059, със седалище в гр. София  и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Дружба",  бл. 270, вх. В, ап. 81
 3. С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на Сайта лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни на телефон: 0888684353, e-mail: [email protected]
 4. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което иска да закупи стока/и, предлагани от Интернет-магазина.
 5. Стока по смисъла на настоящите Общи условия е всяка стока, която се предлага от Интернет-магазина.
 6. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за ТЪРГОВЕЦА и за потребителите на Интернет-магазина. При извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето "Приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.
 7. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на Сайта, и/или съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането на потребителя.
II. ДОГОВОР МЕЖДУ ТЪРГОВЕЦА И ПОТРЕБИТЕЛ
 1. Стоките, които се намират на Сайта не представляват правно обвързващо предложение за потребителите, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.
 2. За да закупите стока от нашия Сайт, вие трябва:
  • Да сте попълнили вярно електронната форма за поръчка
  • Да сте се съгласили с настоящите Общи условия
  • Да посочите валиден телефонен номер и адрес за доставка
  • Да потвърдите поръчката
  • Да осигурите възможност за получаване на избраната стока.
  • Да заплатите стойността на направената поръчка.

След натискане на бутона "Потвърди Поръчка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Модул „Пазарска количка”. Това действие има правно-обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Smarthomecontrol.eu може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон и електронна поща. В случай, че бъде отказана поисканата по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

 1. След извършване на поръчката ще получите потвърждение на посочен от Вас e-mail адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на Smarthomecontrol.eu. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите обаждане на посочения от Вас телефонен номер.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на три работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя за изчерпването й на посочения телефонен номер.
 3. Електронното заявление на потребителя за потвърждаване на поръчката, заедно с настоящите Общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко-продажба с ТЪРГОВЕЦА.
 4. Договорният език е български.
III. ДОСТАВКА
 1. След потвърждаване на поръчката, стоката се предава на куриер, избран от ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефонен номер при подаване на поръчката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 2. Поръчаните стоки се доставят от куриер, избран от ТЪРГОВЕЦА на посочения от клиента "Адрес за доставка" в рамките на 2 до 5 работни дни (в зависимост от спецификата на стоката и адреса).
 3. Всяка доставка може да бъде осъществена и при условията на доставка "На следващия ден", която се осъществява в рамките на 24 часа от поръчката за територията на гр. София и големите градове.
 4. При доставка на стоката от куриера, стоката следва да бъде прегледана внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат съобщени незабавно на ТЪРГОВЕЦА с цел упражняване правата на потребителя.
 5. При предаване на стоката потребителят или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от потребителя адрес.
 6. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 7. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка на стока в срок от 24 часа от получаването й.
 8. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупка на стока в 14-дневен срок , считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Отказът на потребителя следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

Потребителят следва предварително писмено да информира ТЪРГОВЕЦА, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: [email protected]

Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя и чрез попълване, подписване и изпращане на представения по-долу образец на формуляр съгласно ЗЗП на адрес: окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адрес София 1582, ж.к. „Дружба“, бл.270, вх. В, ап.81

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До „Кресида-95“ ЕООД, София 1582, ж.к. „Дружба“, бл.270, вх. В, ап.81, [email protected]:
– С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:……………………………………………………….
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя
– Адрес на потребителя
– Подпис на потребителя
– Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.

В същия срок (14 дни) потребителят следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адрес София 1582, ж.к. „Дружба“, бл.270, вх. В, ап.81.

Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на потребителя. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването ѝ от ТЪРГОВЕЦА, потребителят дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на SmartHomeControl.eu

ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава в случай на отказ на потребителя от договора за продажба на стоки от разстояние по реда на настоящите Общи условия да върне на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която протебителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

 1. В случаите, когато потребителят не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на потребителя.
 2. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
  при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • при всички други случаи, предвидени със закон.
IV. ЦЕНИ НА СТОКИ И ДОСТАВКИ. ПЛАЩАНЕ
 1. Цените на стоките, посочени на Сайта са в български левове с ДДС и не включват опаковане и транспортиране до адреса, посочен от клиента. Цената за опаковане, доставка и разходите по застраховка на стоката и пощенския паричен превод са за сметка на клиента и се калкулира според тарифата на куриера.
V. ПЛАЩАНЕ
 1. Плащането за закупените продукти се осъществява посредством метода "Пощенски паричен превод" т.е. заплащането се извършва на куриера при доставката на стоката.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 1. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет-магазина. Потребителите могат да поръчват стоки и без регистрация на Сайта, като изпълнят изискванията на настоящите Общи условия.
 2. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на Сайта.
 4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава:
 1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефонен нмер, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
VII. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ
 1. Когато стоката не съответства на поръчката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с нея. Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 2. След изтичането на срока по предходната клауза потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
 3. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват закупените стоки.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Сайта.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на поръчаните стоки, да достави в срок заявените за покупка стоки, да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите стоки. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с покупка на стоки на ТЪРГОВЕЦА от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.
 7. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани при спазване изискванията на българското законодателство и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 8. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес [email protected]. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите стоки. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите нрави.
 9. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
IX. ЛИЧНИ ДАННИ
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите потребители поверителността на предоставената информация и защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя, станали му известни при извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
X. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ТЪРГОВЕЦА
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от този сайт SmartHomeControl.eu. ТЪГОВЕЦЪТ не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай,че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях Интернет-магазина, за да бъде отстранен линкът към сайта-нарушител.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в Сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването ѝ от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна SmartHomeControl.eu.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
 7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола му.
XI. ИЗМЕНЕНИЯ
 1. Настоящите Общите условия могат да бъдат изменяни едностранно от ТЪРГОВЕЦА по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва Сайта. Ако потребителят използва Сайта след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на потребителя ще се приемат като потвърждение за това, че потребителят е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия. Всички последващи поръчки/ покупки ще се регулират от настоящите Общи условия.. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, „Кресида-95“ ЕООД предоставя на потребителя лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използва Сайта. Поръчвайки стоки от Интернет-магазина /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива стоки, потребителят се съгласява да бъде обвързан с и приема настоящите Общи условия. За всяко изменение в настоящите Общи условия по сключен договор ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми потребителя в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от него телефон/електронна поща/адрес за кореспонденция. В случай, че не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. В този случай потребителят упражнява правото си на отказ, като изпраща до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението от ТЪРОГОВЕЦА за промяна в Общите условия. (Забележка: Това право на потребителя не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт). В случай, че потребителят по сключения договор е бил уведомен от ТЪРГОВЕЦА за промяна в Общите условия, но не е упражнил правото си да се откаже по посочения по-горе срок и ред, то се счита, че той е приел измененията в общите условия и те го обвързват.
XII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 1. Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за защита на потребителя или да отнесе спора пред компетентния съд
XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
 1. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.
Възникна грешка. Моля, презаредете страницата. Презареди 🗙
×