С оглед на важността на защитата на личната информация и в съответствие с приложимото законодателство тази Политика за поверителност описва вида на данните, които събираме и начините за тяхното използване, обработване и съхранение. С използването на този сайт, вие се съгласявате с Политиката за поверителност.

Ние събираме данни, свързани с осъществяване на сделката между продавач и купувач:

Данните използваме, съхраняваме и обработваме за:

Предоставянето на данните е задължително и доброволно.

Предоставените данни не може да бъдат разкривани на трети страни, освен в случаите, предвидени в закон. Ние предприемаме необходимите мерки за ограничаване на достъпа до данните от неупълномощени лица.

Вашите права по отношение на данните, които предоставяте, са регламентирани (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679).

 

За допълнителна информация, моля свържете се с нас: [email protected]

Възникна грешка. Моля, презаредете страницата. Презареди 🗙
×